Home - Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Download algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Karperrigs.nl
  

De overeenkomst

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aanbod van Karperrigs en bestellingen tussen de ondernemer en een consument.
 2. Wanneer de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden de algemene voorwaarden middels meerdere mogelijkheden aan de consument ter beschikking gesteld voor inzage.
 3. De overeenkomst komt tot stand wanneer de consument het gekozen aanbod aanvaard middels de knop Bestellen en betalen en akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.
 4. De overeenkomst kan ten alle tijden door Karperrigs worden ontbonden of aan aanvullende en/of afwijkende bepalingen worden verbonden.
 5. Aanvullende en/of afwijkende bepalingen worden altijd door Karperrigs schriftelijk vastgelegd.
 6. Op overeenkomsten tussen Karperrigs en de consument is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

Bedrijfsgegevens
Handelsnaam: Karperrigs
Adres (Geen bezoekadres): De Schepegaten 11
Postcode: 2421TJ
Plaats: Nieuwkoop
Website: www.karperrigs.nl
E-mailadres: info@karperrigs.nl
Telefoon: 0630415901
KvK nummer: 27338466
KvK vestiging: Den Haag
Btw nummer: NL0146.84.007.B01
IBAN: NL03INGB0004988967
SWIFT: INGBNL2A
 

Het aanbod
 1. Het aanbod betreft alle producten die worden weergegeven in de webwinkel van Karperrigs en is vrijblijvend. Karperrigs is gerechtigd het aanbod te wijzigen en/of aan te passen.
 2. Het aanbod bevat een volledige omschrijving en waarheidsgetrouwe afbeeldingen van de aangeboden producten. De in de afbeeldingen weergegeven kleuren kunnen afwijken van de echte kleuren van de producten. De in de afbeeldingen weergegeven haakaas, stopper en lood zijn niet inbegrepen bij de onderlijn, tenzij dit nadrukkelijk is vermeld in de productomschrijving.
 3. De weergegeven afbeeldingen en specificaties zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot ontbinding van de overeenkomst.

De prijs
 1. De genoemde product prijzen zijn inclusief btw.
 2. Karperrigs is gerechtigd de prijzen in het aanbod te wijzigen.
 3. Prijswijzigingen of acties na het tot stand komen van een overeenkomst kunnen geen reden zijn van ontbinding van de overeenkomst.
 4. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Karperrigs is niet verplicht om producten volgens een foutieve prijs te leveren.

Betaling
 1. Betalingen kunnen worden voldaan middels de door Karperrigs aangeboden betaalmogelijkheid. Afhankelijk van het orderbedrag en het land bieden wij de volgende betaalmogelijkheden; Ideal, Overboeking, AfterPay, Paypal, Creditcard en Rembours.
 2. Alle online betaalmogelijkheden worden middels een beveiligde SSL verbinding tot stand gebracht en verzonden om uw veiligheid en privacy te garanderen.
 3. De consument is verplicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens aan Karperrigs te melden.
 4. De door de consument verschuldigde bedragen dienen volledig te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn.
 5. Bij wanbetaling heeft Karperrigs het recht om de extra incassokosten aan de consument in rekening te brengen met een minimum bedrag van 40,00 Euro.
 6. Karperrigs biedt de betaaloptie betaling achteraf aan via Afterpay. Indien je voor deze betaalmogelijkheid kiest, worden de rechten ten aanzien van het voor jouw aankopen verschuldigde bedrag door Karperrigs overgedragen aan AfterPay en gelden de betalingsvoorwaarden van Afterpay welke zijn in te zien op de website van AfterPay onder deze link: https://www.afterpay.nl/nl/klantenservice/betalingsvoorwaarden/

Levering en uitvoering
 1. Karperrigs zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het uitvoering van alle bestellingen.
 2. De verzendkosten zijn gratis voor bestellingen groter dan 25,00 Euro, is het totale orderbedrag kleiner dan 25,00 Euro dan wordt er 1,95 Euro in rekening gebracht voor de verzending van de producten.
 3. Karperrigs levert bestellingen binnen Nederland, België en Luxemburg met PostNL.
 4. Levering vindt plaatst nadat de consument minimaal 50% van het totale orderbedrag heeft aanbetaald, met uitzondering van bestellingen die middels Afterpay worden voldaan.
 5. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Karperrigs kenbaar heeft gemaakt. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde persoons- of adresgegevens onverwijld aan Karperrigs te melden.
 6. Geaccepteerde bestellingen worden uiterlijk binnen 30 dagen geleverd. Bij overschrijding van deze levertijd heeft de consument het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 7. Bestellingen die betrekking hebben op gratis producten en (win)acties bieden geen garantie tot levering, tenzij dit schriftelijk is vastgelegd door Karperrigs.
 8. Indien levering van een product onmogelijk blijkt te zijn, zal Karperrigs zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Dit wordt in overleg met de klant vastgesteld en schriftelijk vastgelegd.
 9. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Karperrigs tot het moment waarop de producten worden overhandigd aan de consument door een post- of pakketbezorger, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

Herroepingsrecht en kosten
 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen na ontvangst.
 2. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, te melden aan Karperrigs middels het retourformulier. De klant dient het product na aanmelding voor de retourprocedure binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd.
 3. Tijdens de bedenktijd dient de consument zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Indien de consument van het herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Karperrigs retourneren, conform de door Karperrigs verstrekte instructies van de retourprocedure.
 4. Indien de consument gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 5. Indien de consument een bedrag (aan)betaald heeft, zal Karperrigs dit bedrag uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Met als voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door Karperrigs.
 6. Indien de consument na afloop van de bedenktermijn niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van het herroepingsrecht is de koop een feit.

Conformiteit en Garantie
 1. Karperrigs staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid voor het gebruik.
 2. Een door Karperrigs verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Karperrigs kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken en/of verkeerd geleverde producten dienen binnen 7 dagen na levering aan Karperrigs schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden middels de retourprocedure en in originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 4. De garantie geldt niet indien de consument de geleverde producten heeft gerepareerd en/of bewerkt of aan abnormale of extreme omstandigheden heeft blootgesteld.

Overmacht
 1. Karperrigs is niet aansprakelijk wanneer de overeenkomst niet kan worden voldaan als gevolg van overmacht.
 2. Onder overmacht valt elke omstandigheid welke in redelijkheid niet voor het risico van Karperrigs behoort zoals; stakingen, overheidsmaatregelen, nalatigheden van derden, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen, extreme omstandigheden, etc.
 3. In geval van overmacht is Karperrigs gerechtigd de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst (gedeeltijk) te ontbinden.

Klachtenregeling en geschillen
 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen, na ontvangst van de levering schriftelijk te worden ingediend bij Karperrigs.
 2. Bij Karperrigs ingediende klachten worden binnen 14 dagen vanaf de datum van ontvangst beantwoord.
 3. Een klacht schort de verplichtingen van Karperrigs niet op, tenzij Karperrigs schriftelijk anders aangeeft.
 4. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Karperrigs, zal Karperrigs naar eigen keuze de geleverde producten kosteloos vervangen of de kosten van het product terugbetalen aan de klant.
 5. Wanneer een klacht niet in onderling overleg met Karperrigs kan worden opgelost ontstaat een geschil. De consument kan dan aanspraak maken op gratis bemiddeling door Stichting WebwinkelKeur, dit kan door het geschil te melden via www.webwinkelkeur.nl/consument/geschil. Indien bemiddeling door Stichting WebwinkelKeur niet resulteert in het oplossen van het geschil kan de consument zich richten tot DidiDispuut voor een bindende uitspraak. De geschillencommissie van DidiDispuut brengt hiervoor kosten in rekening bij de consument, meer hierover staat op www.digidispuut.nl. Een klacht of geschil kan ook gemeld worden aan het Europees ODR platform van de Europese Commissie, zie ec.europa.eu/odr voor meer informatie over het ODR platform.

Aanmelden nieuwsbrief

Voor nieuwe karper onderlijnen en tijdelijke acties.
Aanmelden

Waarom uw karper onderlijnen kopen bij Karperrigs

Karper onderlijnen kopen bij Karperrigs

Karperrigs.nl maakt gebruikt van cookies, meer informatie vindt u in onze privacy policy.