Home - Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Download algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Karperrigs.nl
  
Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities
Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel   3 - Toepasselijkheid
Artikel   4 - Het aanbod
Artikel   5 - De overeenkomst
Artikel   6 - Herroepingsrecht
Artikel   7 - Kosten in geval van herroeping
Artikel   8 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel   9 - De prijs
Artikel 10 - Conformiteit en garantie
Artikel 11 - Levering en uitvoering
Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 - Betaling
Artikel 14 - Klachtenregeling
Artikel 15 - Geschillen
Artikel 16 - Overmacht
Artikel 17 - Aanvullende of afwijkende bepalingen


Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepings
recht;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
Dag: kalenderdag;
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Bedrijfsgegevens

Handelsnaam: Karperrigs
Bedrijfsnaam: WSAA
Naam ondernemer: Bastiaan Buist
Adres (Geen bezoekadres): De Schepegaten 11
Postcode: 2421TJ
Plaats: Nieuwkoop
Website: www.karperrigs.nl
E-mailadres: info@karperrigs.nl
Telefoon: 0630415901
KvK nummer: 27338466
KvK vestiging: Den Haag
BTW nummer: NL0146.84.007.B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid
De overeenkomst
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Karperrigs, bestellingen tussen de ondernemer en een consument en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand.
Wanneer de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden de algemene voorwaarden middels meerdere mogelijkheden aan de consument ter beschikking gesteld voor inzage. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
De overeenkomst komt tot stand wanneer de consument het gekozen aanbod aanvaard middels de knop Bestellen en betalen en akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.
De overeenkomst kan ten alle tijden door Karperrigs worden ontbonden of aan aanvullende en/of afwijkende bepalingen worden verbonden.
Aanvullende en/of afwijkende bepalingen worden altijd door Karperrigs schriftelijk vastgelegd.
Op overeenkomsten tussen Karperrigs en de consument is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden

Artikel 4 - Het aanbod
Het aanbod betreft alle producten die worden weergegeven in de webwinkel van Karperrigs en is vrijblijvend. Karperrigs is gerechtigd het aanbod te wijzigen en/of aan te passen.
Het aanbod bevat een volledige omschrijving en waarheidsgetrouwe afbeeldingen van de aangeboden producten. De in de afbeeldingen weergegeven kleuren kunnen afwijken van de echte kleuren van de producten. De in de afbeeldingen weergegeven haakaas, stopper en lood zijn niet inbegrepen bij de onderlijn, tenzij dit nadrukkelijk is vermeld in de productomschrijving.
De weergegeven afbeeldingen en specificaties zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot ontbinding van de overeenkomst.
Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
-de prijs inclusief belastingen;
-de eventuele kosten van verzending;
-de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
-het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
-de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
-de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
-de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
-of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
-de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
-de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
-de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
-de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 - De overeenkomst
De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 - Herroepingsrecht
Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product,  kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via de zelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven  in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

Artikel 9 - De prijs
Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie
Karperrigs staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid voor het gebruik.
Een door Karperrigs verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Karperrigs kan doen gelden.
Eventuele gebreken en/of verkeerd geleverde producten dienen binnen 7 dagen na levering aan Karperrigs schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden middels de retourprocedure en in originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
De garantie geldt niet indien de consument de geleverde producten heeft gerepareerd en/of bewerkt of aan abnormale of extreme omstandigheden heeft blootgesteld.

Artikel 11 - Levering en uitvoering
Karperrigs zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het uitvoering van alle bestellingen.
De verzendkosten zijn gratis voor bestellingen groter dan 25,00 Euro, is het totale orderbedrag kleiner dan 25,00 Euro dan wordt er 1,95 Euro in rekening gebracht voor de verzending van de producten.
Karperrigs levert bestellingen binnen Nederland, België en Luxemburg met PostNL.
Levering vindt plaatst nadat de consument minimaal 50% van het totale orderbedrag heeft aanbetaald, met uitzondering van bestellingen die middels Afterpay worden voldaan.
Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Karperrigs kenbaar heeft gemaakt. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde persoons- of adresgegevens onverwijld aan Karperrigs te melden.
Geaccepteerde bestellingen worden uiterlijk binnen 30 dagen geleverd. Bij overschrijding van deze levertijd heeft de consument het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
Bestellingen die betrekking hebben op gratis producten en (win)acties bieden geen garantie tot levering, tenzij dit schriftelijk is vastgelegd door Karperrigs.
Indien levering van een product onmogelijk blijkt te zijn, zal Karperrigs zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Dit wordt in overleg met de klant vastgesteld en schriftelijk vastgelegd.
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Karperrigs tot het moment waarop de producten worden overhandigd aan de consument door een post- of pakketbezorger, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Opzegging
De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging
Een overeenkomst die voor bepaalde  tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde  tijd  is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement)  wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur
Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 - Betaling
Betalingen kunnen worden voldaan middels de door Karperrigs aangeboden betaalmogelijkheid. Afhankelijk van het orderbedrag en het land bieden wij de volgende betaalmogelijkheden; Ideal, Overboeking, AfterPay, PayPal, Creditcard en Rembours.
Alle online betaalmogelijkheden worden middels een beveiligde SSL verbinding tot stand gebracht en verzonden om uw veiligheid en privacy te garanderen.
De consument is verplicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens aan Karperrigs te melden.
De door de consument verschuldigde bedragen dienen volledig te worden voldaan binnen 7 dagen na het ingaan van de bedenktermijn.
Bij wanbetaling heeft Karperrigs het recht om de extra incassokosten aan de consument in rekening te brengen met een minimum bedrag van 40,00 Euro.
Karperrigs biedt de betaaloptie betaling achteraf aan via Afterpay. Indien je voor deze betaalmogelijkheid kiest, worden de rechten ten aanzien van het voor jouw aankopen verschuldigde bedrag door Karperrigs overgedragen aan AfterPay en gelden de betalingsvoorwaarden van Afterpay welke zijn in te zien op de website van AfterPay onder deze link: https://www.afterpay.nl/nl/klantenservice/betalingsvoorwaarden/

Artikel 14 - Klachtenregeling
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen, na ontvangst van de levering schriftelijk te worden ingediend bij Karperrigs.
Bij Karperrigs ingediende klachten worden binnen 14 dagen vanaf de datum van ontvangst beantwoord.
Een klacht schort de verplichtingen van Karperrigs niet op, tenzij Karperrigs schriftelijk anders aangeeft.
Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Karperrigs, zal Karperrigs naar eigen keuze de geleverde producten kosteloos vervangen of de kosten van het product terugbetalen aan de klant.
Wanneer een klacht niet in onderling overleg met Karperrigs kan worden opgelost ontstaat een geschil. De consument kan dan aanspraak maken op gratis bemiddeling door Stichting WebwinkelKeur, dit kan door het geschil te melden via www.webwinkelkeur.nl/consument/geschil. Indien bemiddeling door Stichting WebwinkelKeur niet resulteert in het oplossen van het geschil kan de consument zich richten tot DidiDispuut voor een bindende uitspraak. De geschillencommissie van DidiDispuut brengt hiervoor kosten in rekening bij de consument, meer hierover staat op www.digidispuut.nl. Een klacht of geschil kan ook gemeld worden aan het Europees ODR platform van de Europese Commissie, zie ec.europa.eu/odr voor meer informatie over het ODR platform.
Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 15 - Geschillen
Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 16 - Overmacht
Karperrigs is niet aansprakelijk wanneer de overeenkomst niet kan worden voldaan als gevolg van overmacht.
Onder overmacht valt elke omstandigheid welke in redelijkheid niet voor het risico van Karperrigs behoort zoals; stakingen, overheidsmaatregelen, nalatigheden van derden, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen, extreme omstandigheden, etc.
In geval van overmacht is Karperrigs gerechtigd de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden.

Artikel 17 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
 

Aanmelden nieuwsbrief

Voor nieuwe karper onderlijnen en tijdelijke acties.
Aanmelden

Waarom uw karper onderlijnen kopen bij Karperrigs

Karper onderlijnen kopen bij Karperrigs

Karperrigs.nl maakt gebruikt van cookies, meer informatie vindt u in onze privacy policy.